Scholarly Materials Published in 1978
Sewell, Robert G. 1978 Mimeshisu to monomane-Arisutoteresu to Zeami no mohō no riron Todai Hikaku bungaku-kai